Skip to content

Algemene, betaling en privacy voorwaarden

Algemene en Betalingsvoorwaarden 

 Artikel 1

Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.

 Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 36 uur voor het tijdstip van het onderzoek en/of de behandeling worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 36 uur voor de afspraak is de psycholoog gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen. (voor afspraken op maandag geldt: afspraak op de vrijdag ervoor, voor 10:00 uur afzeggen)

 Artikel 3

De psycholoog stuurt binnen zeven dagen na de onderzoeks- en/of behandelings-datum een factuur naar de cliënt.

 Artikel 4

De door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het onderzoek en/of de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

 Artikel 5

Indien door de cliënt aan de psycholoog machtiging is verleend tot bankincasso, dan wordt hiervan eerst op zeven dagen na de factuurdatum gebruikt gemaakt.

 Artikel 6

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, of indien binnen zeven dagen na de onder art. 5 bedoelde handeling geen betaling is ontvangen, is de cliënt in verzuim.

 Artikel 7

Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zal de psycholoog de cliënt eerst een kostenloze betalingsherinnering sturen, waarin hij de cliënt nog twee weken de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt de psycholoog de cliënt uitdrukkelijk dat na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.1

 Artikel 8

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

 Artikel 9

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. 

 Artikel 10

Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de vertrouwensband tussen de cliënt en de psycholoog onder grote druk komen te staan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de psycholoog zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen omdat hij van mening is dat er sprake is van een ‘gewichtige reden’ voor beëindiging.

 Aanvullende voorwaarden

 1. Een opdracht komt tot stand door zowel mondelinge als schriftelijke aanvaarding van de aanmelding of behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst geeft de inhoud van de overeenkomst weer.
 2. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.
 3. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.
 4. De nota wordt verstuurd aan en betaald door de cliënt. Cliënt draagt zelf zorg voor de declaratie bij de zorgverzekering.
 5. Online therapie dient vooraf te worden betaald. Dat kan per sessie of voor een vooraf afgesproken pakket.
 6. Uw behandelaar bij Psychologie Horizon is aangesloten bij de beroepsvereniging van psychologen (N.I.P.) ,de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en de Christelijke vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP) en de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VCGt). Dit betekent dat uw behandelaar een beroepscode hanteert waarin zij zich verplicht informatie vertrouwelijk te behandelen. 
 7. Mijn beroepsaansprakelijkheid, uit hoofde van de overeenkomst van de opdracht, is beperkt tot de bedragen die in het voorkomend geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komen.
 8. Indien u gebruik maakt van vervoer voor u of uw kinderen kan de chauffeur niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele risico's. U neemt deel aan het vervoer op eigen risico. Uiteraard mag u verwachten dat de chauffeur zich aan de geldende verkeersregels houdt en is er sprake van inzittende verzekering
 9. Informatie naar derden is alleen mogelijk met uw toestemming. Voor de huisarts is het belangrijk om te weten of de behandeling bij psychologie Horizon van start is gegaan en hoe de behandeling verloopt. Gebruikelijk is dat wij hierover een (korte) brief schrijven aan de huisarts.  Volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging registreren wij, ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden, uw gegevens anoniem in een jaarverslag. Als u niet akkoord bent met het verstrekken van bovenstaande gegevens aan de huisarts of (anoniem) aan de beroepsvereniging, kunt u dat bij uw behandelaar aangeven. Zie aanvullende privacyvoorwaarden.
 10. Vanaf de aanmelding heeft u bij Psychologie Horizon slechts met één behandelaar te maken. Mocht uw behandelaar onverhoopt voor langere tijd afwezig zijn, dan neemt een van de andere collega’s de behandeling (tijdelijk) over.
 11. Voorwaarde voor een goede behandeling is een goed contact met uw behandelaar. Mocht dat contact om wat voor reden dan ook niet geheel naar uw zin zijn, dan kunt u dat altijd bespreekbaar maken. Indien bespreekbaar maken niet mogelijk is of de aard dermate ernstig dat u een klacht wilt indienen over de behandeling kunt u terecht op de website van beroepsverenigingen NFG
 12. De duur van een consult is 60 minuten incl 10 minuten rapportagetijd.
 13. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 14. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen Psychologie Horizon en cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 15. Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van Psychologie Horizon, dan zijn de voorwaarden van Psychologie horizon van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af.

Privacy voorwaarden

Aanvullende voorwaarden met betrekking bewaren en verwerken van cliënten en patiëntengegevens volgens de wet AVG  (Algemene verordening gegevensbescherming).

1. Met het akkoord gaan van de voorwaarden geeft u toestemming voor het opslaan van privacy gevoelige informatie welke betrekking hebben en noodzakelijk zijn voor de behandeling of begeleiding. Dit kan o.a gaan om foto’s van ID bewijzen, BSN nummers, financiële gegevens en dossiers en rapporten van eerdere behandelingen en diagnostiek.

2. Wij bewaren uw gegevens in een beveiligde digitale omgeving welke voldoet aan de vereiste HIPPAA normen. Uw gegevens worden versleuteld en kunnen door niemand worden ingezien dan uw eigen behandelaar of begeleider. Er wordt een laptop en een telefoon gebruikt voor de communicatie en opslag waartoe alleen uw eigen behandelaar/begeleider toegang heeft en deze wordt alleen gebruikt voor opslag en verwerking van gegevens en communicatie met betrekking tot Psychologie Horizon Ridderkerk.

3. Papieren gegevens worden bewaard in een afgesloten kast.  Wij bewaren uw gegevens maximaal 10  jaar.

4. U hebt ten alle tijde recht op inzage in uw dossier. Er wordt niet meer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede behandeling/begeleiding. Op uw verzoek zullen uw gegevens worden vernietigd.

5.Voor verstekken van informatie aan derden wordt altijd uw toestemming gevraagd door middel van het tekenen van een toestemmingsformulier. Er zal niet meer informatie worden gedeeld dan strikt noodzakelijk is.

6. De informatie welke wordt opgeslagen wordt genoteerd in een register en wekelijks bijgewerkt.

7. Indien er onverhoopt sprake zou zijn van een data lek wordt daarvan onmiddellijk melding gemaakt bij de toezichthouder en de desbetreffende gedupeerde cliënten.

8. Eventuele foto’s van personen welke door cliënten via Whatsapp of email worden verstuurd naar begeleiders worden binnen 48 uur van het toestel verwijderd.

9. Bij begeleiding bij financiën sluiten wij met u een overeenkomst af waarin u tekent voor de mate van begeleiding, gebruik en opslag van inloggegevens en heeft u ten alle tijde inzage in uw financiële gegevens.

10. Medewerkers hebben beperkt toegang tot gegevens. Toegang strekt zich tot wat noodzakelijk is voor uw behandeling/ begeleiding. Alle medewerkers (freelancers) hebben een privacyverklaring getekend.